Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.modohome.pl

oraz sklepu internetowego działającego pod wyżej wskazanym adresem.

 I. Postanowienia ogólne.

§ 1 Zasady Ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego modohome.pl oraz działającego za jego pośrednictwem sklepu internetowego jest spółka MODO HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Tychach (43–100) przy ulicy Darwina 25C/6B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633321, posiadająca NIP 6462944997, REGON 365207646, zwana dalej: Modo Home.

2. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego modohome.pl oraz sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Modo Home za pośrednictwem serwisu internetowego www.modohome.pl.

3. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z serwisu internetowego www.modohome.pl, jak również korzystający z usług i kupujący produkty za pośrednictwem serwisu internetowego www.modohome.pl, tym samym potwierdza, że zapoznała się z jego opisem, warunkami oraz że przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§ 2 Słownik pojęć

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1. Regulamin– niniejszy regulamin.

2. Modo Home – MODO HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Tychach (43–100) przy ulicy Darwina 25C/6B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633321.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym: www.modohome.pl.

4. Klient – zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca dokonujący zakupu w Sklepie i/lub zamawiający Usługi w Sklepie.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie i/lub zamawiająca Usługi w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej) dokonująca zakupu w Sklepie i/lub zamawiająca Usługi w Sklepie w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane poprzez Formularz zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży wybranego przez niego Produktu.

8. Formularz zamówienia – nieodpłatna usługa elektroniczna, będąca interaktywnym formularzem dostępnym w Sklepie, umożliwiający dokonanie Zamówienia.

9. Produkty – wszelkie produkty sprzedawane przez Modo Home Klientom za pośrednictwem Sklepu w oparciu o Regulamin.

10. Usługi– wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Modo Home na rzecz Klientów za pośrednictwem serwisu internetowego modohome.pl w oparciu o Regulamin.

11. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Modo Home a Klientem.

II Produkty i Usługi świadczone przez Modo Home.

§ 3 Sprzedaż projektów architektoniczno-budowlanych

1. Projekt architektoniczno-budowlany jest to projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania § 11 – 13 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462. ze zm.). Po dostosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego projekt zakupiony w Sklepie może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego.

2. Na podstawie Umowy zawartej w sposób opisany w ust. 3 poniżej Klient nabywa jeden komplet zawierający 4 egzemplarze projektu. Nabycie przez Klienta od Modo Home egzemplarza projektu obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy (licencja).

3. W celu nabycia projektu należy złożyć Zamówienie w Sklepie za pomocą Formularza zamówienia oraz zaakceptować Regulamin. Modo Home w terminie dwóch dni roboczych dokona potwierdzenia otrzymania Zamówienia lub skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia/ustalenia danych koniecznych do realizacji Zamówienia (np. weryfikacja błędnie podanego adresu dostawy).

4. Potwierdzenie Zamówienia oraz kontakt w celu uzupełnienia/ustalenia danych koniecznych do realizacji Zamówienia następuje w drodze wiadomości wysyłanej na adres mailowy lub telefoniczny podany w Formularzu zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy między Modo Home a Klientem. W przypadku konieczności uzupełnienia/ustalenia danych koniecznych do realizacji Zamówienia lub ustalenia terminu odbioru projektu, Klient zobligowany jest przesłać pełne i poprawne dane na wskazany przez Modo Home adres e-mail, po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail od Modo Home potwierdzającej otrzymanie pełnych i poprawnych danych następuje zawarcie Umowy między Modo Home a Klientem.

§ 4 Sposoby dostawy Produktu, terminy i koszty dostawy

1. Dostawa Produktu jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient. Modo Home informuje Klienta o wszystkich kosztach związanych z dostawą Produktu na etapie składania Zamówienia. Odbiór osobisty produktu podczas umówionego spotkania jest zawsze bezpłatny.

2. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy lub odbioru Produktu spośród następujących możliwości:
a) Przesyłka kurierska.. Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską wybraną przez Modo Home;
b) Przesyłka pocztowa. Dostawa realizowana jest przez Pocztę Polską S.A.
c) Odbiór osobisty z siedziby Modo Home mieszczącej się w Tychach (43–100) przy ul. Darwina 25C/6B.

3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji przesyłka kurierska lub przesyłka pocztowa ,Modo Home wysyła Produkt, w terminie 21 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Modo Home. W przypadku braku zapłaty w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu przyjmuje się, że Klient zrezygnował z Zamówienia. Modo Home poinformuje Klienta o powyższym poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

4. Odbiór osobisty następuje w terminie uzgodnionym podczas potwierdzenia Zamówienia, zgodnie z § 3 ust. 4 zdanie 3 Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 21 dni roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia przez Modo Home.

§ 5 Sposoby i terminy płatności

1. Modo Home sprzedaje Produkty i/lub świadczy Usługi wymienione w Regulaminie odpłatnie, chyba że w Umowie lub Regulaminie wyraźnie zastrzeżono nieodpłatne przekazanie poszczególnych Produktów lub Usług. Informacja o odpłatności każdorazowo jest podana Klientowi najpóźniej w momencie składania przez niego Zamówienia.

2. Opłaty, ceny oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostały określone w Regulaminie lub Umowie. Modo Home zastrzega sobie możliwość zmiany opłat i cen, ich zakresu oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów. Zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Zmiany dotyczące opłat za Produkty lub Usługi będą obowiązywać Klientów zamawiających Produkty, Usługi, po ich wejściu w życie, tj. od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu w serwisie internetowym www.modohome.pl. Zmiany w zakresie opłat lub cen nie mają wpływu na wysokość na opłaty i/lub ceny z tytułu umów zawartych lub wykonanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie

3. Wszelkie opłaty i/lub ceny zamieszczone w Regulaminie lub Umowie wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, w tym w szczególności zawierają należny podatek VAT.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny i wnoszenia opłat w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie.

5. Klient dokonuje płatności przelewem na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;

6. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w Zamówieniu adres e-mail.

 

§ 6 Wymiana Produktu na inny

1. Modo Home umożliwia Klientowi, który kupił w Sklepie Produkt, w ramach zawartej Umowy, prawo do jednokrotnej wymiany zakupionego Produktu na inny. Klient prawo to może zrealizować nie później niż do 60 dni od daty zakupu (objęcie w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik pierwotnie zakupionego Produktu). Koszt usługi wymiany Produktu to 300 zł.

2. Prawo do wymiany Produktu przysługuje wyłącznie w stosunku do Produktów, których plomba zabezpieczająca Produkt jest nie naruszona, a sama zawartość przesyłki (dokumentacja projektowa) nie może nosić śladów otwierania i użytkowania. Produkt musi być skompletowany.

3. Wniosek o wymianę Produktu Klient powinien wysłać przesyłką poleconą na adres Modo Home i załączyć do niego Produkt, których chce wymienić. Klient może również złożyć wniosek o wymianę Produktu wraz z Produktem, który chce wymienić, osobiście w siedzibie Modo Home pod adresem ulica Darwina 25c/6b, 43-100 Tychy.

4. Wymiana Produktu może nastąpić zarówno na tańszy, jak i na droższy od zakupionego. W przypadku wymiany Produktu droższego na Produkt tańszy, różnica zostanie zwrócona przez Modo Home w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta wiadomości od Modo Home o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wymianę. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

5. W przypadku, gdy wymiana Produktu następuje na droższy, Klient po otrzymaniu wiadomości zwrotnej od Modo Home o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wymianę Produktu zobligowany jest w terminie 10 dni roboczych od otrzymania tej wiadomości do dokonania dopłaty różnicy pomiędzy uiszczoną ceną za Produkt wymieniany a ceną nowego Produktu, a także do zapłaty kosztów usługi wymiany Produktu w kwocie 300 zł. Zapłata powinna być dokonana przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony wyraźnie ustalą inne rozwiązanie.

6. W przypadku, gdy wymieniany Produkt jest droższy od Produktu, na którym ma być wymieniony, o 300 zł lub mniej niż 300 zł, Modo Home uprawnione jest do zaliczenia tej różnicy na poczet kosztów usługi wymiany, zaś Klient zobligowany jest wyłącznie do dopłaty brakującej części kosztów usługi wymiany (w przypadku gdy różnica w cenie jest mniejsza niż 300 zł).

7. Do dostawy nowego Produktu stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 4 – 6 Regulaminu, przy czym termin na dostawę nowego Produktu liczy się nie wcześniej niż od daty otrzymania przez Klienta wiadomości od Modo Home o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wymianę Produktu.

8. Modo Home dopuszcza możliwość wymiany Produktu z naruszoną plombą zabezpieczającą, przy czym Modo Home zastrzega, że pozytywna decyzja jest decyzją autonomiczną Modo Home i zależy od konkretnego przypadku, w każdym razie Modo Home nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wymianę Produktu z naruszoną plombą.

9. Koszty związane zarówno z dostarczeniem wymienianego Produktu, jak i nowego Produktu, ponosi Klient.

10. Wymiana Produktu opisana w niniejszym paragrafie nie będzie oznaczała rozwiązania zawartej dotychczas pomiędzy Stronami Umowy, a jedynie traktowana będzie jako aneks do tej Umowy.

 

§ 7 Adaptacja projektu architektonicznego

1. Klient może zwrócić się do Modo Home o dokonanie personalizacji lub adaptacji według własnych potrzeb wybranego projektu dostępnego w serwisie internetowym modohome.pl.

2. W związku z tym, że personalizacja lub adaptacja projektu kwalifikowana jest jako świadczenie o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta i zależy od niemożliwych do sprecyzowania zmiennych, Modo Home zapoznana się z zgłoszeniem Klienta, a następnie skontaktuje się z Klientem w celu uzyskania dodatkowych niezbędnych informacji do sporządzenia oferty współpracy obejmującej koszty i terminy realizacji zadania.

3. W przypadku akceptacji przedstawionej przez Modo Home oferty przez Klienta, Strony zawierają odrębną umowę regulującą zasady współpracy. Do tak zawartej umowy postanowień Regulaminu nie stosuje się.

 III. Dalsze postanowienia.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy, wymaga złożenia przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i wysłanie go pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: Modo Home ulica Darwina 25c/6b, 43-100 Tychy lub adres poczty elektronicznej zamowienia@modohome.pl). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Modo Home niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Konsumenta). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Termin do odstąpienia od umowy zachowany jest wtedy, gdy Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Konsumenta, a nie jego otrzymania przez Modo Home).

4. W przypadku odstąpienia od umowy Modo Home zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Modo Home), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Modo Home został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Konsument odstąpił, do Modo Home.

5. Modo Home może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Produkt należy zwrócić na adres Modo Home w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Modo Home. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7. Konsument ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w przypadku odstąpienia od Umowy.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Powyższe uprawnienie do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy w żaden sposób nie uszczupla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 wstawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.683 t.j. ze zm.).

 § 9 Reklamacje

1. Przysługujące Konsumentowi uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

2. Zgłoszenia z tytułu rękojmi Konsument zgłasza listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres MODO HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Tychach (43 – 100) przy ulicy Darwina 25C/6B.

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Konsumenta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;
b) wskazanie Produktu i/lub Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
c) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
d) wskazanie zakresu żądania Konsumenta składającego reklamację, określenie, czy żąda on zwrotu zapłaconej ceny lub ponownego wykonania Umowy.

4. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Konsument powinien nadto:
a) odesłać lub dostarczyć wadliwy Produkt na adres Modo Home, przy czym koszty odesłania towaru ponosi Modo Home lub zostaną one Konsumentowi zwrócone, lub
b) skontaktować się z Modo Home (pisemnie, telefonic)znie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Modo Home, na swój koszt, może odebrać wadliwą rzecz przez kuriera lub inną upoważnioną osobę.

5. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia kompletnej reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 2 Modo Home rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 3. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Modo Home wezwał Konsumenta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

6. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów.

  § 10 Ochrona danych osobowych

1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do Modo Home pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do Modo Home jest równoznaczne z udzieleniem Modo Home zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wskazanych w Regulaminie. Zapisanie danych osobowych w serwisie internetowym www.modohome.pl i ich wykorzystanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

2. Wyrażenie zgody polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w serwisie internetowym modohome.pl, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922. ze zm.).

3. Przekazane Modo Home przez Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego modohome.pl dane osobowe są przetwarzane przez Modo Home, który jest administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922. ze zm.). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Modo Home w siedzibie administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej.

4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania Umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od Modo Home.

5. Modo Home zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922. ze zm.), a w szczególności umożliwia Klientowi wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

6. Modo Homew celu realizacji Umów może przekazywać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta oraz innym podmiotom w tym podwykonawcom w celu sprawnej realizacji usług na rzecz Klienta.

7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres: MODO HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Tychach (43 – 100) przy ulicy Darwina 25C/6B lub na adres poczty elektronicznej: biuro@modohome.pl.

 § 11 Prawa autorskie

1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie internetowym www.modohome.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne korzystają na ogólnych zasadach z ochrony jakiej udzielają przepisy prawa autorskiego.

2. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie internetowym www.modohome.pl w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują w serwisie internetowym www.modohome.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych odpowiednich przepisach.

 § 12 Poufność

1. Modo Home zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z Usług, składania Zamówienia oraz danych dotyczących Klientów, a także informacji o świadczonych na rzecz Klientów usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.

2. Modo Home oświadcza, że zachowa powyższe informacje w tajemnicy i wykorzysta je wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.

3. Modo Home  zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

§ 13 Wymagania techniczne

1. Do korzystania z serwisu internetowego www.modohome.pl wymagane są dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookie.

2. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwis internetowy www.modohome.pl na komputerze Klienta, które serwis internetowy www.modohome.pl może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tegoż komputera.

3. Do korzystania z Usług, Formularza zamówień wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Google Chrome, Opera, Firefox lub Safari.

4. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5. Modo Home nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

6. Modo Home dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego www.modohome.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jego funkcjonowania.

7. Modo Home zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z serwisu internetowego modohome.pl

8. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane 2 dni przed planowanym rozpoczęciem prac.

9. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Modo Home zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia możliwości korzystania z serwisu internetowego www.modohome.pl, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 14 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie Regulaminu dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.

2. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Modo Home z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

4. Modo Home może wypowiedzieć Umowę Przedsiębiorcy ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

5. Odpowiedzialność Modo Home w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy. Modo Home ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Modo Home, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo według siedziby Modo Home.

 § 15 Zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od momentu jego udostępnienia (opublikowania) w serwisie internetowym www.modohome.pl.

2. Modo Home zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminie. Zmiany Regulaminu zyskują moc obowiązującą po upływie 14 dni od ich udostępnienia na stronie www.modohome.pl.Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

 § 16 Postanowienia końcowe

1. Wskazane w Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.

2. Regulamin oraz Umowy zawierane na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.