Adaptacja projektu gotowego

Każdy z projektów gotowych objęty jest prawem autorskim. Modyfikacji projektu może dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia projektowe i zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Zmiany i poprawki w projekcie powinny zostać naniesione na projekt gotowy w sposób trwały w kolorze czerwonym. Adaptacja pozwala przystosować gotowy projekt na konkretnej działce. Jest to niezbędna procedura przekształcenia projektu, oparta zapisami Prawa Budowlanego.

POLEGA NA DOSTOSOWANIU PROJEKTU GOTOWEGO DO:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub decyzji o
  • warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • do lokalnych uwarunkowań klimatycznych, gruntowych, oraz administracyjnych
  • stref obciążeń konstrukcyjnych
  • indywidualnych upodobań inwestora